Felnőttképzési szolgáltatások

  • előzetesen megszerzett tudás mérése
  • bemeneti kompetenciamérés,
  • képzés hatékonyságának növelése
  • munkavállalás elősegítése

Előzetes tudás mérése

Azt próbáljuk feltérképezni, hogy a képzésre jelentkező milyen korábban megszerzett gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére. Ha megfelelő szinten teljesítette a követelményeket, akkor a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a jelentkezőt/résztvevőt fel kell menteni.

Folyamatleírás

Az előzetes tudásmérés a szakmai vezető, illetve az általa kijelölt szaktanár által elkészített írásbeli és/vagy szóbeli feladatlappal, illetve gyakorlati feladattal történik. A kijelölt oktató értékeli a teljesítést. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén az adott tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. A felmentést a képzési díj megállapításánál is figyelembe kell venni. Nyelvi képzéseknél valamennyi jelentkező esetében kötelezően el kell végezni, ezt szintfelmérőnek hívjuk.

Az előzetes tudásmérés kérése: a képzési profilunkba illeszkedő, előzetesen megszerzett ismereteinek és készségeinek felmérését bárki kérheti. Az előzetes tudásmérés igénybevételének szándékát írásban kell jelezni, megjelölve a szakterületet vagy részterületet. A szakmai vezető az értékelés eredményeként tájékoztatja a résztvevőt az ajánlható képzéseinkről, az abba történő bekapcsolódás lehetőségéről, feltételeiről, illetve ha arra lehetőség van, az adható felmentésről. Intézményünk ezt a szolgáltatást a képzéseinkre jelentkezőknek díjmentesen biztosítja, egyéb kérelmező esetében szolgáltatási térítés ellenében, mely egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra.

A dokumentált módon megszerzett ismeretek beszámítása: erre megfelelő előképzettségek, vagy igazolt munkatapasztalat esetében van lehetőség. A jelentkező, amennyiben valamilyen dokumentált szakirányú előképzettséggel illetve munkatapasztalattal rendelkezik, írásban kérheti adott tantárgyból, tananyagrészből az óralátogatás alóli felmentését. A képzettséget, munkatapasztalatot igazoló dokumentum eredeti példányát be kell mutatni, annak másolatát pedig mellékelni kell. A szakmai vezető és az oktató egyedi elbírálás alapján dönt az adott tárgy óralátogatása alóli felmentésről. A szakmai vezető a felmentést előzetes tudásméréshez is kötheti, melyen meghatározott teljesítményt kell elérni. A felmentést a képzési díj megállapításánál is figyelembe kell venni.

Bemeneti kompetencia

A bemeneti kompetencia azt mutatja, hogy a jelentkező birtokában van-e a képzés megkezdéséhez szükséges képességnek. A bemeneti kompetenciamérés eredménye azt mutatja, hogy a képzésre jelentkező rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek.

Munkavállalás elősegítése

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.

Képzés hatékonyságának növelése

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki.

Copyright © 2016 Nagykanizsai SZC | Minden jog fenntartva!